Thái Vân cung cấp coppha cột tròn cho nhà thầu Hòa Bình D= 400, 750, 800, 1000, 1350, 2000 mm