Kết quả thí nghiệm do phòng thí nghiệm LAS-XD.125 thực hiện:

IMG_0005

Mô đun đàn hồi: KQ mo dun dan hoi