Cột bê tông đường kính 1200mm

Cột bê tông đường kính 1600mm

Cột bê tông đường kính 1800mm