Kết quả thí nghiệm do Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng IBST thực hiện – Đối với cột kích thước đường kính 600 <D< 1200mm thì dùng ván dày 18mm. Đối với cột kích thước đường kính D> 1250mm thì dùng ván dày 22mm

Đai thép: IMG_0001

Bu lông: IMG_0002

Ván dày 18mm: IMG_0003

Ván dày 22mm: IMG_0004